ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กิจกรรมที่น่าสนใจ ปฏิทินกิจกรรม

21

กุมภาพันธ์

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

23

กุมภาพันธ์

โครงการ ครุฯ จุฬาฯ เดินตามรอยเท้าพ่อ

ณ. ห้องประชุม 401 อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง (อาคาร 3)

24

กุมภาพันธ์