ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ข่าวประกาศล่าสุด ข่าวประกาศทั้งหมด

กิจกรรมที่น่าสนใจ ปฏิทินกิจกรรม

18

ตุลาคม

โครงการหอพัก รักษ์ โภชนาการ

โรงอาหารและพื้นที่โดยรอบหอพักนิสิตจุฬา ฯ

1

มีนาคม

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย

คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย