ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศ 60,000 ต้น

โครงการร่วมใจปลูกป่านิเวศเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ พื้นที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด วันที่ 5 กันยายน 2558

 

บุคลากรดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม

นายธนัชกฤช เหลืองลออ

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 308

email :  –