ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กีฬาและสันทนาการ

โครงการกีฬาน้องใหม่

โครงการกีฬาน้องใหม่สำหรับปีการศึกษา 2558  ได้จัดขึ้นในวันที่  24 สิงหาคม – 3 กันยายน 2558  ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      เพื่อสร้างความสามัคคีและส่งเสริมมิตรภาพอันดีระหว่างนิสิตใหม่ในมหาวิทยาลัย รวมถึงช่วยเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ ความอดทนเข้มแข็ง ความมีระเบียบวินัย ความยุติธรรม การเคารพกฎกติกา น้ำใจนักกีฬา     รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักการให้อภัย และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำซึ่งมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมและสมัครใจจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน  โดยในปี 2559 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ก.ก.ม.ท.) ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัย แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 43 ในระหว่างวันที่ 9 – 18  มกราคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 

บุคลากรดูแลกิจกรรม

นายวุฒินันท์ ศรีแถลง

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 303

email :  –