ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

กิจกรรมศิลป์สร้างสุข

     เป็นกิจกรรมที่อาศัยกระบวนการกลุ่มทางจิตวิทยาร่วมกับการทำงานศิลปะที่หลาก หลาย นำโดยนักจิตวิทยาที่จะช่วยเอื้อให้เกิดการสำรวจและทำความเข้าใจตนเอง ผ่านการแลกเปลี่ยนทัศนะและประสบการณ์ชีวิต เพื่อสร้างความสุขและอารมณ์ทางบวก

     จัดเป็นประจำทุกเดือน เวลา 16.30 – 19.30 น. ในช่วงเปิดภาคเรียน และ 14.30 – 17.30 น. ในช่วงปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม https://goo.gl/forms/JNXQtusnHVSVGQtL2 หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626  Facebook: chulastudentwellness

หลักสูตรปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน

     เป็นหลักสูตรที่อาศัยแนวคิดและเทคนิคของการบำบัดทางจิตที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผ่านทางความคิดและพฤติกรรม มาใช้ในการส่งเสริมให้บุคคลทำความเข้าใจแบบแผนทางความคิดของตน และจัดการกับแบบแผนทางความคิดที่เป็นปัญหา เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันจิตใจของตน ลดการเกิดปัญหาทางใจ รวมถึงอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ

     จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันพุธ เวลา 16.30 – 19.30 น. ในช่วงเปิดภาคเรียน และ 14.30 – 17.30 น. ในช่วงปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรทางลิงค์ https://goo.gl/forms/AxcIFaICQVHvOtI52  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626  Facebook: chulastudentwellness

หลักสูตรสร้างนิสัยใหม่ใน 7 วัน

     เป็นหลักสูตรที่ใช้แนวคิดและเทคนิคทางจิตวิทยาด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อพัฒนานิสัยเชิงบวกหรือปรับเปลี่ยนนิสัยเชิงลบที่เป็นปัญหา โดยใช้เวลาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเรียนรู้กระบวนการเพียงครั้งเดียว หลังจากนั้นวิทยากรจะมีการให้คำแนะนำและติดตามผลทางไลน์ในช่วง 7 วันแรก

     จัดเป็นประจำทุกเดือนในวันพุธ เวลา 16.30 – 19.30 น. ในช่วงเปิดภาคเรียน และ 14.30 – 17.30 น. ในช่วงปิดภาคเรียน ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรทางลิงค์ http://goo.gl/forms/KLNCK7w9YV หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626  Facebook: chulastudentwellness

กิจกรรมเก็บความสุขผ่านเลนส์: Photo for Realization

     อาศัยการถ่ายภาพเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในตนเองและการเรียนรู้ผู้อื่นผ่านทั้งช่วงเวลาถ่ายภาพและการแบ่งปันความคิดความเข้าใจผ่านผลงานของแต่ละบุคคล เอื้อให้เกิดเป็นแง่มุมใหม่กับชีวิต หรือช่วยยืนยันการรับรู้เดิมแต่เพิ่มเติมความหมายที่ความลึกซึ้งให้มากยิ่งขึ้น

     จัดเป็นประจำทุกภาคการศึกษา ติดตามกำหนดการจัดกิจกรรม ลงทะเบียนเข้าร่วมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626 Facebook: chulastudentwellness

อบรมพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงาน

     เป็นการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพเพื่อช่วยพัฒนาให้มีบุคลิกภาพที่ดี ถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศะ ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในการทำงานต่อไปในอนาคต

     จัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา ติดตามกำหนดการจัดกิจกรรม วิธีลงทะเบียนเข้าร่วมหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง โทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626 Facebook: chulastudentwellness