ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

คู่มือและเอกสาร

ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง 60″]เอกสารปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โครงการพิเศษ ปี 2559

คู่มือนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรี ปี 2559

http://online.fliphtml5.com/wgud/erib/  (คู่มือนิสิตฉบับ e-book)

อาจารย์ดีเด่น 2559

พัสดุภาครัฐ 2560

คู่มือ E-Form ต้นฉบับ

พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ระเบียบกระทรวงการคลัง การจัดซื้อจัดจ้าง 60

กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กฏกระทรวงฉบับ 1

กฎกระทรวงฉบับ 2

กฏกระทรวงฉบับ 3

กฏกระทรวงฉบับ 4วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง

กฏกระทรวงฉบับ 5

กฏกระทรวงฉบับ 6

กฏกระทรวงฉบับ 7

ว 320 กำหนดสินค้าที่ต้องดำเนินการวิธีตลาดอีเล็กทรอนิกส์

ว 322 แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภารรัฐวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท

การเงิน

แนวทางปฏิบัติการเงินของสำนักบริหารกิจการนิสิต

แนวทางปฏิบัติในการออกใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อหักลดหย่อนภาษีสองเท่า