ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ดนตรี และศิลปวัฒนธรรม

 

ถวายพระพร วันปีใหม่

เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 อีกทั้งเพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ จัดกิจกรรมถวายพระพร วันปีใหม่ ณ  วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จ   พระมหาธีรราชเจ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และบวชเนกขัมมะบารมี

ด้วยสำนักบริหารกิจการนิสิตจะจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่และบวชเนกขัมมะบารมีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงเจริญ

พระชนมายุ 60 พรรษา และเพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีทรงมีต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหกรรมดนตรีไทย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับกองทัพไทยจัดงานมหกรรมดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยกำหนดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ระลึกวันทรงดนตรี

“วันที่ระลึกวันทรงดนตรี” ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งในวันงานจะมีการแสดงดนตรีของนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าชมรมดนตรีสากล สโมสรนิสิตฯ โดยเลือกบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ บทเพลงเทิดพระเกียรติ และบทเพลงที่เป็นผลงานของนิสิตเก่า รวมทั้งขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล

งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร”

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วราชอาณาจักรได้พร้อมกันจัดงาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี     ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑๔–๑๗ พฤศจิกายน      พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งาน “วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร” เป็นมหกรรมการแสดงดนตรีไทยและศิลปวัฒนธรรมซึ่งรวมงานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๔๒ และงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๖ เข้าด้วยกัน จัดขึ้นตามแนวคิด “ใต้ร่มพระบารมี: ๗๐๐ ปี สังคีต–ศิลป์แห่งสยามประเทศ” เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองของดนตรีและศิลปวัฒนธรรมไทยนับตั้งแต่กรุงสุโขทัย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นทั้งพระบรมราชูปถัมภกและศิลปิน เป็นเหตุให้บ้านเมืองวัฒนาสถาพรด้วยสมบัติทางวัฒนธรรมสืบมาจนทุกวันนี้ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงเป็น“วิศิษฏศิลปิน” ผู้เปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพ และทรงมีคุณูปการอย่างอเนกอนันต์ในการฟื้นฟู สืบสาน และพัฒนางานด้านดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้ดำรงคงอยู่อย่างมั่นคง

 

บุคลากรดูแลกิจกรรมดนตรี และศิลปวัฒนธรรม

นางสาวขวัญชนก หมั่นเจริญ

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 305

email :  –