ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

วินัยนิสิต

ระเบียบ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2553

เพื่อรักษาไว้ซึ่ง ชื่อเสียง เกียรติคุณของมหาวิทยาลัย และเพื่อมารยาทอันดีงาม และ ความประพฤติอันเรียบร้อยของนิสิต ซึ่งศึกษาในสถาบันแห่งนี้ และเพื่อให้บรรลุตามปณิธานของมหาวิทยาลัย

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2522 สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ 423 จึงมีมติให้ตราระเบียบเกี่ยวกับวินัยนิสิตไว ้ดังต่อไปนี้

 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนิสิต พ.ศ. 2527”
 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
 3.  ให้ยกเลิก
  1. ระเบียบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ว่าด้วย มารยาทนิสิต พุทธศักราช 2506
  2. ประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง คะแนนมารยาทและความประพฤติซึ่ง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2507
   บรรดา ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือ คาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือ คณะที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
 4. นิสิตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยหรือคณะทุกประการอย่าง
  เคร่งครัดอยู่เสมอ
 5. นิสิตต้องปฏิบัติตามหลักศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทยในทุกโอกาส
 6. นิสิตต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และชื่อเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 7. นิสิตต้องประพฤติตนเป็นสุภาพชนไม่ประพฤติในสิ่งที่อาจนามาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ตนเอง บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือมหาวิทยาลัย
 8. นิสิตต้องเชื่อฟังคาสั่งหรือคาแนะนาตักเตือนของอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยผู้ปฏิบัติหน้าที่โดยชอบ
 9. นิสิตต้องแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดไว้ เมื่อเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัย
 10. นิสิตต้องแสดงบัตรประจาตัวนิสิตได้ทันทีเมื่ออาจารย์หรือเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยขอตรวจสอบ
 11. ให้นิสิตอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ไม่เกินเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัย
  เป็นกรณี ๆ ไป
 12. นิสิตต้องไม่นาขนบธรรมเนียมประเพณีวิธีการอันไม่เหมาะสมต่อวัฒนธรรมไทยมาปฏิบัติ
 13. นิสิตต้องไม่ดาเนินกิจกรรมใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลัย หรือคณะ
 14. นิสิตต้องไม่มีหรือจัดพิมพ์สิ่งวาดสิ่งเขียนหรือกล่าวถ้อยคาหรือกระทาการอื่นใดอันอาจจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น