ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สภานิสิต

13643923_989206861199323_503699715_n

สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ ส.ภ.จ. มีหน้าที่กำกับดูแลการบริหารงานขององค์การบริหารสโมสรนิสิต (อบจ.) ให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภานิสิต รวมถึง  พิจารณาและควบคุมการจัดสรรงบประมาณ ผลการใช้งบประมาณ การเงิน และบัญชีขององค์การบริหาร สภานิสิตมีสมาชิกสามัญจากทุกคณะ คณะละ 3 คน โดยมีตำแหน่งหลัก 4 ตำแหน่งคือ

  1. ประธานสภานิสิต
  2. รองประธานสภานิสิตคนที่ 1
  3. รองประธานสภานิสิตคนที่ 2
  4. เลขาธิการสภานิสิต

 

Facebook : www.facebook.com/chulasccu