ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

หน่วยหอพักนิสิต

rcu01 rcu02 rcu03 rcu04

 

ช่องทางการติดต่อสำนักงานหอพักนิสิตจุฬาฯ

  1. สำนักงานหอพัก ตึกพุดซ้อน ชั้น 2 : 02-218-3643
  2. สำนักงานหอพัก ตึกชวนชม : 02-218-3670-74 กด 3
  3. เว็บไซต์หอพักฯ >>> www.rcu.sa.chula.ac.th <<<
    >>> www.facebook.com/rcuchula <<<