ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

หอพักบริเวณใกล้เคียงจุฬาฯ

หอพักบริเวณใกล้เคียงจุฬาฯ

เขตปทุมวัน

@Soi ๒ ๒๙/๑ ซ.รองเมือง ๒ ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร.๐๘- ๑๔๔๑-๗๙๘๑, ๐-๒๒๑๔-๕๐๖๘ ใกล้มาบุญครอง สยามพารากอน โลตัสพระราม๑ หัวลําโพง เดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้ า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ ค่าเช่า ๕,๐๐๐-๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน

R.S. COURT ๗๖/๑ ซอยเกษมสันต์ ๓ พระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๖-๓๔๙๒

กิจดํารงค์แมนชั่น 0๕๙/๑ ซ. ถ.จรัสเมือง รองเมือง  ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐0 เฟอนิเจอร์บิ้ วอิน ทั้ งหมด มีแอร์ ตู้เตียง เคาวน์เตอร์ ครบ ราคา ๔,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาทเจ้าของอาศัยอยู่ด้วย

บ้าน BLUE SMILE TRAVEL ๓๖/๔๔ ซอยเกษมสันต์ ๑ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

พระราม ๔ ซิตี้คอร์ท ซอยปลูกจิต ถนนพระราม ๔ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ พักได้ ๑-๔ คน มีแอร์ ทีวี เฟอร์นิเจอร์ ห้องนํ้ า กุญแจคีย์การ์ด มียามรักษาความปลอดภัย

ศรีพันธ์ ๙๑๖ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๒๑๕-๔๐๒๑

สุวรรณา อพาร์ตเมนท์ ๗๐ ถนนพระราม ๑ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๑๔-๑๙๔๑

หอพักสตรีพิชชากร ๔๒๑/๑ ถนนพระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ โทร๐-๒๖๑๒ ๔๖๖๙, ๐-๐๒๖๑๒๔๖๑๘, ๐๘๑๔๕๘-๘๐๔๔, ๐๘๑๔๕๘-๓๐๙๙ ค่าเช่า ๓,๐๐๐ -๔,๐๐๐ บาท / เดือน

หอพักสตรี บ้านสี่พระยา ๔๓๗/๒ ซ. ถ.สี่พระยา สามย่าน  ,กรุงเทพมหานคร เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทร ๐๘๕-๒๕๔-๐๑๗๗ ราคา ๕,๐๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท / เดือน

หอพัก ๘๘๘๘Place ๔๗๕/๕-๖ ซอย พระยาสิงหเสนีย์ ปทุมวัน เขตปทุมวัน, กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ราคา ๑,๘๐๐ – ๒,๕๐๐ บาท

หอพักนักศึกษา e-mail: sutanun_b@hotmail.com ถ.พระราม ๑ ปทุมวัน ปทุมวันกทม. ๑๐๓๓๐ เยื้องโลตัส เจริญผล โทร. ๐๘-๙๖๗๘-๐๗๕๒ ค่าเช่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท

หอพักปทุมวัน e-mail: jiwybear@yahoo.com ถ.บรรทัดทอง รองเมือง ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๘๕๘๑๘๖๒๔๙ ค่าเช่า ๑,๕๐๐-๑,๘๐๐ บาท

หอพักสตรีอุราภรณ์ ๕๖/๑๕-๑๖ ซ.รองเมือง ๓ ถ.พระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ค่าเช่า ๒,๑๐๐ บาทต่อเดือน

หอพักสตรีแอลเจลา ปทุมวัน ๓๒/๑ ซ.หลังสวน ถ.เพลินจิต ลุมพีนีปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐ โทร. ๐-๒๒๕๒๕๕๘๐ ราคา ๒,๗๐๐ บาท

หอพักหญิงปทุมวัน ๓๘-๔๒ ซ.จุฬาฯ ๑๒ ถ.พระราม ๖ แขวงวังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ราคา ๓,๐๐๐ บาท

หอพักอาร์ทีเอ็น ๑๘๕/๘-๙ ถ.พระราม ๑ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐ ราคา ๔,๕๐๐ – ๕,๕๐๐ บาท

เขตราชเทวี

จิตณรงณ์อพาร์ตเมนท์ ๕๐ ซอยเพชรบุรี ๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม.๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๖๑๒-๐๒๔๕

ไชน่าแมนชั่น ๑๗๙/๒ ซอยเพชรบุรี ๕ ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทร.๐-๒๒๑๕๖๓๓๕

ราชเทวีคอร์ท ๕๗ ซอยโกลิต ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๕๑-๙๗๔๓

หอพักบ้านแก้ว ๒๖๓/๑๑ ซอยพญานาคถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐โทร.๐-๒๒๑๕-๙๙๒๕ โทร.๐-๒๖๑๒-๖๔๐๙

L.A. แมนชั่น ๒๐๕-๒๐๗ ซอยเพชรบุรี๕ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๑๖-๗๓๘๑

ราชเทวีอพาร์ตเมนท์๔๘๘ ซอยเพชรบุรี๑๘ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๖๔๔-๙๐๖๑

พร้อมสุขแมนชั่น ๒๒๑ ซ.เพชรบุรี ๕ ถ.เพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม ๐๒๖๑๒๐๒๖๔-๗๑ต่อ๑๐๐๐ ๒,๘๐๐ – ๔,๕๐๐ บาท / เดือน

ราชาวดีแมนชั่น ๓๓๒ ซอยธรรมสโรช ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐-๒๒๑๕๙๙๒๕ ราคา ๕,๕๐๐ – ๖,๕๐๐ บาท

บ้านเลิศเบญญา ๒๗/๔๑ ซอยเลิศปัญญา ถนนราชวิถีเขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒๖๔๔๙๐๖๑

บ้านวรฉัตร ซอยเพชรบุรี ๖ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๑๒-๙๐๖๑ ราคา ๓,๐๐๐ – ๔,๐๐๐ บาท

บี.เค. แมนชั่น ๒๐๕-๒๐๗ ซอยเพชรบุรี ๕ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐- ๒๒๑๖-๗๓๘๐-๓

พญาไทลิวอพาร์ตเมนท์ ถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๑๒-๑๕๓๙ เรืองศิริอพาร์ตเมนท์ ๔๐๑ ซอยเพชรบุรี ๗ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐- ๒๖๑๒-๑๒๙๖ ราคา ๔,๘๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท

เวเนเซียร์ เรสซิเดนท์ ๘๙๐/๙๓ ซอยเพชรบุรี ๑๘ ถนนเพชรบุรี ราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๕๖-๕๑๗๕ สุธิราเเมนชั่น ๒๒๒ ซอยเพชรบุรี ๗ ถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๑๒-๑๐๐๐ ราคา ๕,๕๐๐ บาท

หอพักสตรีมั่นสิน ๑๗๓/๑๕ พระราม ๖ ซอย ๒ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร ๐-๒๓๑๒๐๖๔๑-๙ ราคา ๓,๒๐๐ – ๔,๔๐๐ บาท

อเนกอารีย์เพลส ๘๑๗ ซอย เพชรบุรี๒๑ ถ.เพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี โทร ๐๒ ๖๕๓๖๘๑๐ กด๐ (๙-๑๕น) หรือ กด๒๐๗ วันหยุด อยู่ใกล้รถไฟฟ้ า

อเวนิวแมนชั่น ๗๐/๒๙ ซอยเพชรบุรี๗ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๑๙-๗๓๙๗ ราคา ๕,๐๐๐ บาท

เขตบางรัก

สาทรเรสซิเดนท์ (บางรัก) ๑๖๑ ถนนเจริญเวียง (ตรงข้ามโรบินสันบางรัก) สีลม บางรัก กทม. เดินจากบีทีเอสสะพานตากสินประมาณ ๓ นาทีเท่านั้ น ๐๒๖๓๐๖๕๒๐ ๕,๕๐๐ – ๗,๕๐๐ บาท / เดือน

วี.เอส.พี แมนชั่น ๓๐๒ ซอย สองพระ ถนน สี่พระยา แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรักกรุงเทพฯ ๐๒๖๓๓๐๓๑๑-๑๕ ๕,๘๐๐ – ๕,๘๐๐ บาท / เดือน

หอพระหญิงสองพระ ๒๔๐ แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรักกรุงเทพฯ โทร.๐-๒๖๓๓-๐๑๔๐ ๕,๕๐๐ – ๖,๐๐๐ บาท / เดือน

บ้านนเรศ ๓๓๓-๓๓๕ ซอยสันติภาพ ๑ ถนนทรัพย์ สี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพฯ ๐๘๕-๙๑๘๘๖๖๘,๐๘๖-๕๐๙๑๒๘๘ ราคา ๖,๕๐๐ บาท

หอพักหญิง เอาซีลีอุม ๑๒๔ ถนนศาลาแดง เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร.๐-๒๒๓๓-๓๔๓๐ หอพักสี่พระยา ๓๔๗/๑ ถนนสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ โทร. ๐๒-๒๓๓๒๗๙๘ กด ๐ ๑,๖๐๐ – ๑,๘๐๐ บาท

อโนชา เพลส ๕๕ ซ.เจริญราษฎร์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ๐๒-๖๗๕๕๑๖๒ ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ บาท

หอพักอู่ทอง ๔๔๒/๔ ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐ ๐๘-๔ ๑๑๑-๐๕๕๔ ๒,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท

บ้านธารารินทร์๓๗ ซ.เจริญราษฎร์ ถ.สาทรใต้ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐ ๐๒๒๑๑๕๓๓๘ ๔,๕๐๐ – ๘,๒๐๐ บาท

เขตพญาไท

หอพักสตรีประเทืองสุข ๗๗๙/๔ ซอยลือชา ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๘-๐๖๕๒๓

เคพีแมนชั่น ชอยหมอเหล็ง ใกล้อนุสาวรีย์ชัย ๐-๒๖๔๒-๔๐๐๔, ๐-๒๖๔๒- ๔๐๗๐, ๐-๒๖๔๒-๔๑๓๕ ๔,๒๐๐ บาท / เดือน

เอกโยธินอพาร์ตเมนท์ ๙๔๑/๑ซอยพหลโยธิน ๑ ถนนพหลโยธิน สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร.๐-๒๒๗๐-๑๖๘๔-๕

แสงเเมนชั่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๐๒-๖๔๔๗๙๖๓