ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

แบบฟอร์มสำหรับบุคคลากร

 

 

แบบฟอร์มการเงิน

ใบสำคัญรับเงิน

ใบยืมเงินรองจ่ายสำนัก

แบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานและการจ่ายเงิน-โครงการจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการในประเทศ

ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการต่างประเทศ

ใบขออนุมัติอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา

 

 

แบบฟอร์มพัสดุ

20161209 แบบใบเบิกจ่าย (1)

ตัวอย่างใบรายงานกาารจัดหาพัสดุฟอร์มใหม่ และ คำอธิบายเพิ่มเติม

ใบขอยืมวัสดุครุภัณฑ์

ใบขอเบิกวัสดุ

ใบแจ้งซ่อม

แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร-นิสิตและบุคคลากรจุฬา

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน

 

แบบฟอร์มวันลา

ใบลาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

ใบลาป่วย-ลาคลอดบุตร-ลากิจส่วนตัว

ใบขอยกเลิกวันลา