ผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.ม สมจารี ปรียานนท์
ประวัติย่อ
อายุ 57 ปี
การศึกษา - Doctor of Engineering Administation Keio,University,Japan
- Master of Engineering Administration
Keio,University,Japan
- สถิติศาสตรบัณฑิต สาขาการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การทำงาน เริ่มปฏิบัติงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2524
ตำแหน่งปัจจุบัน รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงานด้านกิจการนิสิต 14 ปี
พ.ศ.2524-2526 ช่วงปี พ.ศ.2534-2542 และช่วงปี พ.ศ.2550-ปัจจุบัน
cbc
ในฐานะรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมจารี ปรียานนท์ ได้จัดแบ่งภาระหน้าที่ให้ชัดเจนเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของแต่ละคน ให้อิสระในการตัดสินใจในการทำงานแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังได้นำเทคโนยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ระบบ Scan บัตรนิสิต จัดทำระบบ Website ของกิจการนิสิตคณะฯ สนับสนุนให้มีระบบสารสนเทศในการจัดการงานทุนการศึกษา ประสานในการจัดทำห้องซ้อมดนตรีไทย และดนตรีสากล
ประวัติย่อ
กิจกรรมด้านกีฬา
- กิจกรรม การแข่งขันกีฬาน้องใหม่ สนับสนุนให้มีการเข้าร่วมแข่งขันและกระตุ้นให้ประธานเชียร์นำน้องใหม่ไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจแก่เพื่อนนักกีฬา
- กิจกรรมแข่งขันฟุตบอล A-League สนับสนุนดูแลเรื่องสนามแข่งขันและการจัดการแข่งขันไม่ให้กระทบกับการเรียนการสอนใน และนอกเวลาราชการ
- กิจกรรมการแข่งบาสเกตบอลประเพณี สนับสนุนให้สร้างความพร้อมในการฝึกซ้อมของนักกีฬา ประสานงานต่างๆเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ที่ใช้กำหนดให้จัดทะเบียนพัสดุที่จัดซื้อจัดหาไว้กับร่นต่อไปเพื่อลดค่าใช้จ่าย
กิจกรรมด้านวิชาการ
- โครงการเปิดบ้านพาณิชย์-บัญชี วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการชี้แจงและตอบข้อซักถามในหลักเกณฑ์การรับสมัครนิสิตของคณะฯเพื่อให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีข้อมูลเกี่ยวกับคณะเพิ่มมากขึ้น
- โครงการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิต เป็นการพัฒนาให้นิสิตของคณะฯ ให้พร้อมด้วยความรู้และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตในอนาคต
กิจกรรมด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์
- ได้พัฒนาและปรับปรุงโครงการที่ทางสโมสรนิสิตจัดขึ้น เช่นโครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท ได้เพิ่มกิจกรรมไปทำบุญที่วัดในละแวกที่ไปค่าย เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขี้น
กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- ริ่เริ่มจัดให้มีการสรงน้ำพระรดน้ำผู้ใหญ่ในประเพณีสงกรานต์ ในงานวันสงกรานต์ในชื่องานรถน้ำขอพรเพื่อให้นิสิตได้แสดงความเคารพและระลึกในพระคุณของอาจารย์และเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อมุ่งหวังให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชาติ
- สนับสนุนและช่วยเหลือให้มีการจัดตั้งวงดนตรีสากล BAND-SHI และวงดนตรีไทยเภตรา ให้มีห้องฝึกซ้อมเป็นของตนเอง
- งานเปิดฟ้าบัญชีริ่เริ่มจัดให้มีพิธีสงฆ์โดยให้น้องใหม่มาใส่บาตรตอนเช้าและรับการผูกข้อมือน้องใหม่โดยคณาจารย์ รุ่นพี่ศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ของคณะก่อนที่นิสิตจะทำการรับน้องของคณะต่อไป
กิจกรรมด้านนิสิตสัมพันธ์
- จัดระบบการประชุมเชียร์โดยลดการเชียร์กรุ๊ปให้น้อยลงและเพิ่มการเชียร์รวมให้มากขึ้น
- ได้ริ่เริ่มให้จัดงานเลี้ยงขอบคุณนิสิตที่นำชื่อเสียงมาสู่คณะรวมทั้งเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาบาสเกตบอลไปพร้อมกันภายหลังการแข่งขันบาสเกตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์
cbc
- โครงการฟ้าใหม่ใจใสเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังจิตสำนึกในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่นิสิตใหม่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
- โครงการบัญชีเพื่อชุมชน เพื่อส่งเสริมให้นิสิตได้นำความรู้ในศาสตร์ของตนเองออกไปทำประโยชน์ให้สังคม จัดโครงการช่วยเหลือชุมชนในสถานที่ต่างๆ ดังนี้โครงการศึกษาความต้องการและเป้าหมายของชุมชน จ.น่านโครงการส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนในชุมชม จ.สุโขทัย เป็นต้น