นิสิตดีเด่น
 นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
คณะ : คณะอักษรศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นายธนวิช คำโสภา
นายธนวิช คำโสภา
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : 3 เหรียญทอง
 นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 นายนิติธร งามเอก
นายนิติธร งามเอก
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2
 นางสาวธัญทิพ เสนชัย
นางสาวธัญทิพ เสนชัย
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 นางสาวธนพร รัตนกุล
นางสาวธนพร รัตนกุล
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ ๒
 นายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
นายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 นางสาวบุษรินทร์ วรรณบุษปวิช
นางสาวบุษรินทร์ วรรณบุษปวิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชินดนัย อุทัยสอาด
นายชินดนัย อุทัยสอาด
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายภูมิเดช พู่ทองคำ
นายภูมิเดช พู่ทองคำ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์
นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายธีระณัฐ สุโภไควณิช
นายธีระณัฐ สุโภไควณิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายณัฐวุฒิ ขุนอาวุธ
นายณัฐวุฒิ ขุนอาวุธ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายพงศ์ธัชชัย ปณชัยบูรณ์พิภพ
นายพงศ์ธัชชัย ปณชัยบูรณ์พิภพ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัตน์
นางสาวธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวธันยอร บุญญฐิติพันธ์
นางสาวธันยอร บุญญฐิติพันธ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายเดชาธร โกมลโยธิน
นายเดชาธร โกมลโยธิน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายจิรทีปต์ เตียพิริยะกิจ
นายจิรทีปต์ เตียพิริยะกิจ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวโชติพร เชลิศเพ็ชร์
นางสาวโชติพร เชลิศเพ็ชร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา
นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชาตนิวัต สุขสำราญ
นายชาตนิวัต สุขสำราญ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์
นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวทิวาพร ปั้นรัตน์
นางสาวทิวาพร ปั้นรัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชาญณรงค์ บุญเรือง
นายชาญณรงค์ บุญเรือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวพจนภรณ์ แฉ่งฉวี
นางสาวพจนภรณ์ แฉ่งฉวี
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวจิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล
นางสาวจิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายจักกริช ยิ่งยืน
นายจักกริช ยิ่งยืน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายอลงกต ฝั้นกา
นายอลงกต ฝั้นกา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายสาวจิตติกานต์ ส่งข่าว
นายสาวจิตติกานต์ ส่งข่าว
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายสรจิตต์ อารีรัตน์
นายสรจิตต์ อารีรัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
นายวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวปัทมาศ ยะแสง
นางสาวปัทมาศ ยะแสง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช
นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวปวีณ์นุช เตชะพันธุ์
นางสาวปวีณ์นุช เตชะพันธุ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาค
นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาค
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เข็มเกียรติยศ
 นายไกร เจียมสวัสดิ์
นายไกร เจียมสวัสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
 นางสาวกรคณา ธนารุ่งโรจน์
นางสาวกรคณา ธนารุ่งโรจน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีการอาหาร จุฬาฯ
 นางสาวอัญชนา อินสวาสดิ์
นางสาวอัญชนา อินสวาสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น
 นายปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ
นายปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัล : 1ทอง