นิสิตดีเด่น
 นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
คณะ : คณะอักษรศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นายธนวิช คำโสภา
นายธนวิช คำโสภา
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : 3 เหรียญทอง
 นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 นายนิติธร งามเอก
นายนิติธร งามเอก
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2
 นางสาวธัญทิพ เสนชัย
นางสาวธัญทิพ เสนชัย
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 นางสาวธนพร รัตนกุล
นางสาวธนพร รัตนกุล
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ ๒
 นายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
นายสิริพงศ์ แพทย์วงษ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
 นางสาวบุษรินทร์ วรรณบุษปวิช
นางสาวบุษรินทร์ วรรณบุษปวิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชินดนัย อุทัยสอาด
นายชินดนัย อุทัยสอาด
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายภูมิเดช พู่ทองคำ
นายภูมิเดช พู่ทองคำ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์
นางสาวลลิตา รัตนจิระวงศ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายธีระณัฐ สุโภไควณิช
นายธีระณัฐ สุโภไควณิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายณัฐวุฒิ ขุนอาวุธ
นายณัฐวุฒิ ขุนอาวุธ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายพงศ์ธัชชัย ปณชัยบูรณ์พิภพ
นายพงศ์ธัชชัย ปณชัยบูรณ์พิภพ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัตน์
นางสาวธัญรัศมิ์ ชวัลปัญญวัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวธันยอร บุญญฐิติพันธ์
นางสาวธันยอร บุญญฐิติพันธ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายเดชาธร โกมลโยธิน
นายเดชาธร โกมลโยธิน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายจิรทีปต์ เตียพิริยะกิจ
นายจิรทีปต์ เตียพิริยะกิจ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวโชติพร เชลิศเพ็ชร์
นางสาวโชติพร เชลิศเพ็ชร์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
นายวสนนท์ พงษ์สวัสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา
นางสาวเบญจพรรณ กวีเลิศพจนา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชาตนิวัต สุขสำราญ
นายชาตนิวัต สุขสำราญ
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์
นายปุณณวิทย์ หาญไพบูลย์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวทิวาพร ปั้นรัตน์
นางสาวทิวาพร ปั้นรัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายชาญณรงค์ บุญเรือง
นายชาญณรงค์ บุญเรือง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวพจนภรณ์ แฉ่งฉวี
นางสาวพจนภรณ์ แฉ่งฉวี
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวจิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล
นางสาวจิตราภรณ์ เลาหบุญญานุกูล
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายจักกริช ยิ่งยืน
นายจักกริช ยิ่งยืน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายอลงกต ฝั้นกา
นายอลงกต ฝั้นกา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายสาวจิตติกานต์ ส่งข่าว
นายสาวจิตติกานต์ ส่งข่าว
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายสรจิตต์ อารีรัตน์
นายสรจิตต์ อารีรัตน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
นายวรุตม์ เจนจิรวัฒนา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวปัทมาศ ยะแสง
นางสาวปัทมาศ ยะแสง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช
นางสาวญาณิศา วงศ์วานิช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นางสาวปวีณ์นุช เตชะพันธุ์
นางสาวปวีณ์นุช เตชะพันธุ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตร์บัณฑิต รางวัลเข็มเกียรติยศ
 นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาค
นายณัฐพงศ์ เมฆวิภาค
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการเรียนยอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 1 เข็มเกียรติยศ
 นายไกร เจียมสวัสดิ์
นายไกร เจียมสวัสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการศึกษายอดเยี่ยมขั้นวิทยาศาสตรบัณฑิต
 นางสาวกรคณา ธนารุ่งโรจน์
นางสาวกรคณา ธนารุ่งโรจน์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มเทคโนโลยีการอาหาร จุฬาฯ
 นางสาวอัญชนา อินสวาสดิ์
นางสาวอัญชนา อินสวาสดิ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
รางวัล : รางวัลการเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ดีเด่น
 นายปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ
นายปณิธิ เสกสรรค์วิริยะ
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 นางสาวกนกอร เสืองามเอี่ยม
นางสาวกนกอร เสืองามเอี่ยม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวปวีณา จูมพลา
นางสาวปวีณา จูมพลา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวธิรดา สุขวัฒนพล
นางสาวธิรดา สุขวัฒนพล
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวเกศรา จิตต์กุล
นางสาวเกศรา จิตต์กุล
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวอรจิรา วงศ์อาษา
นางสาวอรจิรา วงศ์อาษา
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวพชรพรรณ ช่อชูวงศ์
นางสาวพชรพรรณ ช่อชูวงศ์
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 นางสาวจารุรีย์ จันทร์ดิษฐ์
นางสาวจารุรีย์ จันทร์ดิษฐ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 น.ส.วนาลี ชาฌรังศรี
น.ส.วนาลี ชาฌรังศรี
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นางสาวณิชกุล นุกูลธรรม
นางสาวณิชกุล นุกูลธรรม
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 2เงิน1ทองแดง
 นายฉัตรกมล มณีจักร
นายฉัตรกมล มณีจักร
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นายรัชตะ รัตนจงจิตรกร
นายรัชตะ รัตนจงจิตรกร
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศ
 นางสาวชานิศา เตชวรสินสกุล
นางสาวชานิศา เตชวรสินสกุล
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวเสียงซอ เลิศรัตนชัย
นางสาวเสียงซอ เลิศรัตนชัย
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์
รางวัล : 2ทอง1เงิน
 นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์
นางสาวพิชญดา ศศิวงศ์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 นายโมโตกิ ลักษมีวัฒนา
นายโมโตกิ ลักษมีวัฒนา
คณะ : คณะรัฐศาสตร์
รางวัล : นายโมโตกิ ลักษมวัฒนา ได้รับรางวัลผู้พูดดีเด่น
 นายพีรธัช งานทวี
นายพีรธัช งานทวี
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัล : ทีมจุฬาลงกรณ์ 1 ผ่านเข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย
 นางสาวพัทธ์ธีรา สิรจิรานุวัฒน์
นางสาวพัทธ์ธีรา สิรจิรานุวัฒน์
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นางสาวคณิศร ลาภอดิศร
นางสาวคณิศร ลาภอดิศร
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : รางวัลผลการศึกษายอดเยี่ยมทางวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 กลุ่มวิทยาศาสตร์การแพทย์
 นางสาวพีรพร พงศ์ศุภะมงคล
นางสาวพีรพร พงศ์ศุภะมงคล
คณะ : คณะแพทยศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2556
 นางสาวขอพร เพชรเรืองรอง
นางสาวขอพร เพชรเรืองรอง
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : นักศึกษาผู้มีจริยธรรมดี
 น.ส.สาธนี โพธิศรี
น.ส.สาธนี โพธิศรี
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ศศิกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร
น.ส.ศศิกานต์ พิพัฒน์วุฒิธร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ศุภวรรณ คำเภา
น.ส.ศุภวรรณ คำเภา
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.พิมพ์ฉัตร วิบูลทวีสินธุ์
น.ส.พิมพ์ฉัตร วิบูลทวีสินธุ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.สุภาพรรณ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล
น.ส.สุภาพรรณ วงศ์ศักดิ์ศิริกุล
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ชุติมา วงศ์วัฒนากรชัย
น.ส.ชุติมา วงศ์วัฒนากรชัย
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.สุภิญญา สมทา
น.ส.สุภิญญา สมทา
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.จารุณี พาระมี
น.ส.จารุณี พาระมี
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.นาถล้านนา ศุภกุล
น.ส.นาถล้านนา ศุภกุล
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.สุวิมล วิชัยโย
น.ส.สุวิมล วิชัยโย
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นายสว่างพงษ์ สิทธิไพศาลกุล
นายสว่างพงษ์ สิทธิไพศาลกุล
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นายธนภูมิ บางชะวงษ์
นายธนภูมิ บางชะวงษ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นายพัธท์ พิบูลย์วรกุล
นายพัธท์ พิบูลย์วรกุล
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นายจิรเมธ ตุ่นบุตร
นายจิรเมธ ตุ่นบุตร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.พิจิตรา ศรีกฤษณ์
น.ส.พิจิตรา ศรีกฤษณ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.อรจิรา หมอทรัพย์
น.ส.อรจิรา หมอทรัพย์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.มัลลิกา อินุคาอิ
น.ส.มัลลิกา อินุคาอิ
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.รุ้ง โรจนสัจจา
น.ส.รุ้ง โรจนสัจจา
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ภิญญา แข็งแรง
น.ส.ภิญญา แข็งแรง
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ณัฐณิชา พิมพ์พาพ์
น.ส.ณัฐณิชา พิมพ์พาพ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.ศศิภา โกมลวนิช
น.ส.ศศิภา โกมลวนิช
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.สลิล รัตนจรัสกุล
น.ส.สลิล รัตนจรัสกุล
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.แพรววดี ประวิชพราหมณ์
น.ส.แพรววดี ประวิชพราหมณ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.อนัญญา พึ่งนุสนธิ์
น.ส.อนัญญา พึ่งนุสนธิ์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.สลัณชนา สรรพสุข
น.ส.สลัณชนา สรรพสุข
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 น.ส.เบญญทิพย์ เพลินธรรมคุณ
น.ส.เบญญทิพย์ เพลินธรรมคุณ
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัล
 นายพีรณัฐ บุญทัน
นายพีรณัฐ บุญทัน
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2
 นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
นายปรเมศวร์ ชรอยนุช
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : เยาวชนดีเด่น
 วิชิดา ตันอาสุวงกุล
วิชิดา ตันอาสุวงกุล
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศ
 พณัชกร สว่างอารมณ์
พณัชกร สว่างอารมณ์
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศ
 ภาวิตา สิทธิเวช
ภาวิตา สิทธิเวช
คณะ : คณะเภสัชศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศ
 นายวีริศ วาณิชตันติกุล
นายวีริศ วาณิชตันติกุล
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายอรุษ เอ่งฉ้วน
นายอรุษ เอ่งฉ้วน
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 นางสาวณัฐธิดา ศุภวงศ์วิริยะ
นางสาวณัฐธิดา ศุภวงศ์วิริยะ
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 นางสาวอำพิกา เมตตาธรรม
นางสาวอำพิกา เมตตาธรรม
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 น.ส.ศิโรรัตน์ สิทธิธรรม
น.ส.ศิโรรัตน์ สิทธิธรรม
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นางสาววาสิตา ศุภกิจเจริญ
นางสาววาสิตา ศุภกิจเจริญ
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 1
 นางสาวภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์
นางสาวภาพพิมพ์ พิมมะรัตน์
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 1
 น.ส.รติมา เหลืองวัฒนากิจ
น.ส.รติมา เหลืองวัฒนากิจ
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายปรัชญา อิสโร
นายปรัชญา อิสโร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : 1เงิน
 นางสาวมนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
นางสาวมนัสนันท์ ชัยธีระภัทรพงศ์
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ2
 กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์
กานกวิญจน์ โค้วสีหวัฒน์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 1
 กมล กมลศิริวัฒน์
กมล กมลศิริวัฒน์
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 1
 กฤษณะ สุชีธง
กฤษณะ สุชีธง
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับที่ 1
 อักษรา เอี่ยมบำรุงสกุล
อักษรา เอี่ยมบำรุงสกุล
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นางสาวปุณยวีร์ ธนสมบัติกุล
นางสาวปุณยวีร์ ธนสมบัติกุล
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศ
 นายชัชวัตร จิตคะเนการ
นายชัชวัตร จิตคะเนการ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (เหรียญเงิน)
 นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวงศา
นางสาวรัตนาภรณ์ รัตนวงศา
คณะ : คณะนิเทศศาสตร์
รางวัล : 2ทองแดง
 สิรพัชร บุณยะปาน
สิรพัชร บุณยะปาน
คณะ : คณะเศรษฐศาสตร์
รางวัล : ชนะเลิศ
 อำพันเทพ ธารวณิชย์การ
อำพันเทพ ธารวณิชย์การ
คณะ : คณะวิศวกรรมศาสตร์
รางวัล : รับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ สาขา การศึกษาและวิชาการประจำปีการศึกษา 2557