นิสิตดีเด่น
 นางสาวโศภิษฐา ธัญประทีป
นางสาวโศภิษฐา ธัญประทีป
คณะ : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
รางวัล : รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3