นิสิตดีเด่น
 นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
นายวรเดช เดชกุศลพิทักษ์
คณะ : คณะอักษรศาสตร์
รางวัล : ได้รับรางวัลชนะเลิศ
 นายธนวิช คำโสภา
นายธนวิช คำโสภา
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : 3 เหรียญทอง
 นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
นายเอื้ออังกร ศรีนาวาวงศ์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
 นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
นายพงศ์วิสิษฐ์ สิริวารินทร์
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : 1ทอง
 นายนิติธร งามเอก
นายนิติธร งามเอก
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
นายฉัตรทอง สุนทรโอภาส
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
นายศุภกฤต ลือพัฒนสุข
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
นางสาวพรนภัส รัศมีโสรัจ
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
นางสาวพรปวีณ์ ศุภสิทธิจันทร์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 2
 นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
นายวิชญ์พล เตชะสวัสดิ์วิทย์
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ 2
 นางสาวธัญทิพ เสนชัย
นางสาวธัญทิพ เสนชัย
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลที่ 3
 นางสาวธนพร รัตนกุล
นางสาวธนพร รัตนกุล
คณะ : คณะนิติศาสตร์
รางวัล : รางวัลชมเชย
 นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
นายวิชชากร เพ็ชรสังหาร
คณะ : คณะครุศาสตร์
รางวัล : รองชนะเลิศอันดับ ๒