ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การวิ่งคบเพลิงกีฬามหาวิทยาลัยโลก ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วันที่ 25 มิถุนายน 2560