ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44 ระหว่างวันที่ 21 ก.พ.2560 – 2 มี.ค. 2560