ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

งานวันลงทะเบียนแรกเข้า ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมราชสุดากีฬาสถาน