ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

งานเลี้ยงขอบคุณและแสดงความยินดีแก่นักกีฬา ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยฝึกสอน คณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560