ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรับทุนการศึกษาและการสาธารณกุศล จากมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนามหาเถระ) เนื่องในวาระ 120 ปี นับแต่วันประสูติ วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 เวลา 12.00 น. ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม