ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

‘ปลูกปักรักษาสืบสานยางนาใต้ร่มพระบารมี’ ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560