ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

พิธีประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคลากรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2559 วันที่ 24 เมษายน 2560 ณ ศาลาพระเกี้ยว