ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค

พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี และราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนสตรีจุลนาค

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต นำนิสิตผู้ได้รับทุนคณะครุศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์

เข้าพบ อาจารย์กังสดาล  เทพหัสดิน ณ อยุธยา   รองศาสตราจารย์อรจิตร   บุณยพุกกณะ และผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีจุลนาค

ในโอกาสรับทุนมูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ทุนราชสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทุนพระยาอนุกิจวิทูร (สันทัด เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ทุนคุณโชติ และอาจารย์เสนาะจิตร (เทพหัสดิน ณ อยุธยา) สุวรรณโพธิ์ศรี

ทุนคุณเล็ก และอาจารย์ยาหยี เทพหัสดิน ณ อยุธยา) สาวนายน

วันอังคารที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐