ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สัมมนาคณะกรรมการประสานงานเครือข่ายกิจการนิสิต จ.น่าน 16-18 มกราคม 2560