ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สัมมนาประกันคุณภาพด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา เมื่อวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย