ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

สัมมนาเครือข่ายหอพักนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 4 มิถุนายน 2560