ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

เยี่ยมค่ายโครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำฯ อ่างเก็บน้ำห้วยปูปาน จ.น่าน เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560