ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 12-26 มิถุนายน 2560 ณ วัดบวรนิเวศวรวิหาร