ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์พี่น้องจุฬาฯ ณ จังหวัดลพบุรี 30-31 กค 2560