ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการ “การศึกษาดูงานเรียนรู้ประเทศสมาชิกอาเซียน +6 ” ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 ณ ประเทศเกาหลีใต้