ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

หลักสูตรปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน เดือนมีนาคม

เป็นหลักสูตรที่อาศัยแนวคิดและเทคนิคของการบำบัดทางจิตที่มุ่งเน้นการแก้ปัญหาผ่านทางความคิดและพฤติกรรม มาใช้ในการส่งเสริมให้บุคคลทำความเข้าใจแบบแผนทางความคิดของตน และจัดการกับแบบแผนทางความคิดที่เป็นปัญหา เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างเท่าทันจิตใจของตน ลดการเกิดปัญหาทางใจ รวมถึงอยู่ร่วมกับคนรอบข้างด้วยความเข้าใจ

รอบประจำเดือนมีนาคมนี้ จัดวันพุธที่ 22 มีนาคม 2560 เวลา 16.30 – 19.30 น. ณ หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 ลงทะเบียนเข้าร่วมหลักสูตรทางลิงค์ https://goo.gl/forms/AxcIFaICQVHvOtI52  หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626  Facebook: chulastudentwellness