ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพประชาชน ณ Tzu Chi Free Clinic

โครงการจิตอาสาช่วยดูแลสุขภาพประชาชน ณ Tzu Chi Free Clinic จัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ ระหว่างเดือนมีนาคมถึงกรกฏาคม 2560 โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตปฏิบัติงานเดือนละ 9-10 คน และคาดว่าจะมีผู้รับบริการเดือนละ 400-600 คน