ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการบริการวิชาการพัฒนาศักยภาพครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก

ผู้ประสานงาน  นายวุฒิกร (ฝ่ายพัฒน์)