ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทย

โครงการพัฒนาทักษะด้านดนตรีไทยจึงขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์ โดยมีวัตถุเพื่อการพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีไทย และเตรียมความพร้อมในการแสดงในโอกาสต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์