ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพจัดขึ้นโดยคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อการพัฒนาบุคลากรของคณะเพื่อการปฏิบัติตัวที่เหมาะสมกับสังคม มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 70 คน