ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพของชุมชนรอบพื้นที่จุฬาฯ จ.สระบุรี

หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี

สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬ่ลงกรณ์มหาวิทยาลัย