ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน ประเภททุนแข่งขันของธนาคารแห่งประเทศไทย ศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2560

1Page_ทุนแข่งขัน2560_1 (1)

ประกาศรูปแบบไฟล์PDF