ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลกิจกรรมเชิงป้องกันเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะในนิสิตนักศึกษา สำหรับผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษา

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรด้านกิจการนิสิตนักศึกษา ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การพัฒนาและการประเมินผลกิจกรรม เชิงป้องกันเพื่อการส่งเสริมสุขภาวะ

วันที่ 30-31 มีนาคม 2560
ณ อาคารจามจุรี 9 ชั้น 3

ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,000 บาท (ผู้เข้าอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการอบรมได้จากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)

สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 085-042-2626 และ 02-218-0543

จดหมายเชิญ
1.โครงการ
2.กำหนดการ
3.แบบตอบรับ