ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่ 1 – 25 กันยายน 2560

รายละเอียดและข้อควรปฏิบัติในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กันยายน และวันศุกร์ที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ รอบเช้า เวลา ๐๙.๐๐ น. รอบบ่าย เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร จะเริ่มฝึกซ้อมตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๑ กันยายน – วันจันทร์ที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และกำหนดการวันถ่ายภาพหมู่บัณฑิตเริ่มวันที่ ๒ – ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวบไซต์สำนักงานการทะเบียน จุฬาฯ www.reg.chula.ac.th

  • กำหนดคณะที่ขึ้นรับพระราชทานปริญญาบัตร   Thai   English
  • กำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิตคณะต่างๆ   Thai   English
  • กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต   Thai   English
  • คำแนะนำสำหรับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   English