ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ทุนสงเคราะห์ช่วยเหลือสำหรับน้องๆนิสิตที่มีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัย

ประกาศ!!!!!!!!
สำหรับน้องๆนิสิตที่มีที่อยู่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะ

1. ให้นิสิตที่เดือดร้อน ติดต่อฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ ที่ตนสังกัด เพื่อเขียนเอกสาร และหลักฐานขอรับการสนับสนุน โดยใช้แบบฟอร์มเดิมที่เคยใช้
2. คณะต่างๆ รวบรวมเอกสารคำขอรับการสนับสนุนนำส่งฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต
3. พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความจำเป็น เช่น การช่วยเหลือค่าธรรมเนียมการศึกษา การเยียวยาบ้านเรือน เป็นต้น

———————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร 0-2218-7052