ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ) นำเสนอข้อมูลนิสิตผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิธนาคาร SMBC ประจำปี 2016-2017

ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ)

นำเสนอข้อมูลนิสิตผู้สมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิธนาคาร SMBC / Regional Review Committee Meeting 

เมื่อวันจันทร์ที่   3 เมษายน 2560 เวลา 10:30-12:00   ณ. Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC)  Q House ลุมพินี