ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

พิธีมอบทุนการศึกษา“มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2559

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ    เพื่อผู้มีความสามารถพิเศษ” ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

โดย อาจารย์ ดร.สุภารัตน์  ตันทนงศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ได้นำนิสิตผู้ได้รับทุนการศึกษาเข้าร่วมในกิจกรรมพิธีมอบทุนการศึกษาในวันดังกล่าว


ประกาศรูปแบบไฟล์PDF