ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

CBS GRAND OPEN HOUSE 2017 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ. คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 

CBS GRAND OPEN HOUSE 2017
งานแนะนำหลักสูตรปริญญาโทและเอกต่างๆของคณะฯ ข้อมูลและการเตรียมตัวสำหรับการสมัครเข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 (2018)
จัดในวันที่ 1 ตุลาคม 2017 นี้ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
“ที่นั่งมีจำนวนจำกัด”
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ https://goo.gl/ZSgbQA