ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

CHULA MOOC เลือกเรียนฟรีทางออนไลน์ เริ่มลงทะเบียนเรียน 3 วิชาแรก ในวันที่ 8 กันยายน – 15 ตุลาคม 2560

เรียนฟรีออนไลน์กับ “CHULA MOOC”