ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

รายนามผู้บริหาร

รองอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.
บัญชา ชลาภิรมย์

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 111

อีเมล์: bancha.c@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ชัยพร ภู่ประเสริฐ

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 112

อีเมล์: chaiyaporn.p@chula.ac.th

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
เรืองวิทย์ บรรจงรัตน์

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 114

อีเมล์: ruengwit.b@chula.ac.th

ที่ปรึกษาด้านกิจการนิสิต


อาจารย์ รศนาภรณ์ วีรวรรณ

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 112

อีเมล์: rosanaporn.v@chula.ac.th

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการนิสิต

นางสาวอุบล สาธิตะกร

โทรศัพท์: 0 2218 7054