ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทย

“นาฏศิลป์อยู่ซึ่งการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย อันสรรค์สร้างให้เกิดการดำรงนาฏศิลป์ไว้สืบไป”

ติดต่อ :
นางสาวอารีรัตน์ ครุฑปักษี (082-4197625) ประธานชมรมฯ