ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ข้อมูลสำหรับติดต่อ

แผนที่

สำนักบริหารกิจการนิสิต

เวลาทำการ: วันราชการ ระหว่าง 08.30 น. – 17.00 น.

ที่อยู่

ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร

02-218-7052

เบอร์โทรสาร

02-218-7053

เว็บไซต์

www.sa.chula.ac.th

แผนที่

สำนักงานหอพักนิสิต

เวลาทำการ: วันราชการ ระหว่าง 08.00 น. – 20.00 น. (ไม่พักเที่ยง) วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา 08.00 น. – 16.00 น. (พักเที่ยง)

ที่อยู่

ชั้น 2 ตึกพุตซ้อน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร

02-218-3649

เว็บไซต์

www.rcuchula.com

แผนที่

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

เวลาทำการ: วันราชการ ระหว่าง 08.30 น. – 17.00 น.

ที่อยู่

ชั้น 3 อาคารจามจุรี9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร

02 218 0540 หรือ 08 5042 2626

เว็บไซต์

www.facebook.com/chulastudentwellness

แผนที่

CU Corner

เวลาทำการ: วันราชการ ระหว่าง 08.30 น. – 17.00 น.

ที่อยู่

ชั้นใต้ดิน ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

เบอร์โทร

02-218-7077

เว็บไซต์

-