ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.)

เป็นเงินทุนกู้ยืมจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยมีคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ตามที่กองทุนกำหนด แบ่งเป็น 2 กลุ่ม

1. แบบ กยศ.

คือ กู้ยืมเงินค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด และค่าครองชีพเหมาจ่าย ปีละ 26,200 บาท

2. แบบ กรอ.

คือ กู้ยืมเงินได้เฉพาะค่าเล่าเรียนตามอัตราค่าเล่าเรียนที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บแต่ไม่เกินเพดานที่กองทุนกำหนด ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องศึกษาอยู่ในสาขาวิชาระบุไว้

รายละเอียดติดตามได้จากประกาศของมหาวิทยาลัยและเว็บไซต์

www.studentloan.or.th
www.sa.chula.ac.th

บุคลากรดูแลทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ.) และอื่น ๆ

นายปณิธิ  เลิศวศินกุล

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 402

email :  –

นายศรีล  สุวรรณแสง

โทรศัพท์ 02-218-7077

email :  –