ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ทุนรางวัลเรียนดี

ทุนรางวัลเรียนดี 

เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ดังนี้

1. เงินทุนภูมิพลสำหรับนิสิตเรียนดีเยี่ยมและเรียนดี รางวัลละ 10,000 บาท

เฉพาะนิสิตคณะรัฐศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์

คุณสมบัตินิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษา

1.1 เป็นนิสิตชั้นปริญญาตรีที่กำลังศึกษาในชั้นปีสุดท้ายมีผลการศึกษาเฉลี่ยทุกภาคการศึกษา

สูงที่สุดในคณะ และจะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง

1.2 มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์

(โดยคณะต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อ)

 

2. เงินทุนภูมิพลสำหรับนิสิตเรียนดีแต่ขาดแคลน รางวัลละ 10,000 บาท  

คุณสมบัตินิสิตผู้ขอรับทุนการศึกษา

2.1 เป็นนิสิตชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

2.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00

2.3 มีความประพฤติเรียบร้อยและขาดแคลนทุนทรัพย์

(โดยคณะต้นสังกัดจะเป็นผู้เสนอชื่อ)

 

บุคลากรดูแลทุนรางวัลเรียนดี

นางสาวลัญฉกร  วัชรชัญวรกร

โทรศัพท์ 02-218-7049 ต่อ 406 : 0646515144

email : LUNCHAKORN.S@CHULA.AC.TH