ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ทุนสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์

ทุนสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

เงินรางวัลสำหรับนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ รางวัลละ 2,500 บาท

โดยมีคุณสมบัติตามประกาศของมหาวิทยาลัย

เกณฑ์และวิธีการพิจารณานิสิตเพื่อรับรางวัลนิสิตทำชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

——————————

คุณสมบัติ

เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเล่าเรียนอย่างสม่ำเสมอ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีการศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล ไม่เป็นผู้ที่ถูกลงโทษทางวินัยนิสิต

คุณสมบัติเฉพาะทางเป็นนิสิตที่มีความสามารถด้านใดด้านหนึ่งดังต่อไปนี้

ด้านการบริหาร

–  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสโมสรนิสิต และคณะกรรมการนิสิตคณะต่าง ๆ

–  ได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานสภานิสิต รองประธานฯ คนที่ 1, คนที่ 2 และเลขาธิการสภานิสิตด้านกีฬา

–  เป็นผู้ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาระดับมหาวิทยาลัย    หรือการแข่งขันซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันอย่างน้อย  5  สถาบันขึ้นไป

 

ด้านวิชาการ

– เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการชนะเลิศในการประกวดผลงานทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถาบัน

เข้าร่วมการประกวดอย่างน้อย 5 สถาบันขึ้นไป

 

ด้านศิลปวัฒนธรรม

– เป็นผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับมหาวิทยาลัยซึ่งมีสถาบันเข้า

ร่วมการประกวดอย่างน้อย  5  สถาบันขึ้นไป

 

ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

–  เป็นผู้ที่ทำงานด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์อย่างจริงจังต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ยอมรับ

 

ฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

– เป็นผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่น และได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนักกิจกรรมดีเด่นในปีการศึกษาที่พิจารณาให้ได้รับรางวัลนี้

เงินรางวัลทุนการศึกษาจำนวน  2,500  บาท

 

บุคลากรดูแลทุนสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย

นางสาวลัญฉกร  สุวรรณโพธิ์ศรี

โทรศัพท์ 02-218-7049 ต่อ 406

email : LUNCHAKORN.S@CHULA.AC.TH