ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ทุนอุดหนุนการศึกษา

ทุนอุดหนุนการศึกษา

เป็นทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย แบ่งประเภทของทุนได้ ดังนี้

ทุนประเภท ก               เป็นทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

ทุนประเภท ข (1)         เป็นทุนค่าเล่าเรียน

ทุนประเภท ข (2)        เป็นทุนค่าใช้จายรายเดือน ประมาณ 48,000 บาท / ภาคการศึกษา

ทุนประเภท ค               เป็นทุนค่าใช้จ่ายบางส่วน ไม่เกิน 10,000 บาท / ปีการศึกษา

สามารถติดต่อยื่นเรื่องขอรับทุนอุดหนุนการศึกษาได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะที่นิสิตสังกัด ดังนี้

  • นิสิตปัจจุบัน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม
  • นิสิตใหม่สัปดาห์ที่ 2 – 4 ของเดือนพฤษภาคม

กรณีที่มีความจำเป็นฉุกเฉิน นิสิตสามารถติดต่อฝ่ายกิจการนิสิต คณะที่สังกัด /ฝ่ายทุนการศึกษา และบริการนิสิต สำนักบริหาร งานกิจการนิสิต เงื่อนไขในการรับทุน คือ นิสิตต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยตามที่กำาหนด

บุคลากรดูแลทุนสร้างชื่อเสียง และทำคุณประโยชน์

นายพิเชษฐ  สุรชัยกุลวัฒนา

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 407

email : PICHEST.S@CHULA.AC.TH