ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

บุคลากร

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

นางธิตินันท์ เนื่องอัมพร

โครงการพิเศษ

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 502

อีเมล์: tithinun.n@chula.ac.th

นางเจียรนัย ดูเบ

บัญชี

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 110

นางสาวณิชากร ตรีวิจารณ์

พัสดุภายในสำนัก

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 202

อีเมล์: nichakorn.t@chula.ac.th

นางภคอร บ้านศาลเจ้า

บุคคล

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 108

อีเมล์: titirat.b@chula.ac.th

นางกรุณา ดาโอะ

สารบรรณ

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 102

อีเมล์: karuna.d@chula.ac.th

นางสาวรัชณู นพเกล้า

งบประมาณ

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 106

อีเมล์: rutchanu.n@chula.ac.th

นางสาวอชิรญา บัวทอง

การเงิน

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 109

อีเมล์: achiraya.b@chula.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ เกียรติวณิชพันธุ์

จ่ายเงิน/บัญชีสโมสรนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 104

นางสาววชิรญาณ์ พงษ์ภักดี

เลขานุการ ผู้บริหาร

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 115

นายทวีทรัพย์ เพียรทรัพย์

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

นายบรรจง มะลิวัลย์

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

นายพินิจ บุญมีมา

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

นางเพ็ญศรี จั่นจำรัส

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 100

นางสาวกัลย์ฐิตา จารุวัฒน์ธนกิจ

พัฒนาบุคลากร

โทรศัพท์: 022187052 ต่อ 104

อีเมล์: kanthita.j@chula.ac.th

ฝ่ายพัฒนานิสิต

นางยุวรินทร์ มัลลิจารุศักดิ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนานิสิต

โทรศัพท์: 0 2218 7052 ต่อ 301

นางสาวชัญญนิษฐ์ นีสันเทียะ

ขอใช้รถบัส/กิจกรรมบัณฑิตศึกษา

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 302

อีเมล์: jinwala.n@chula.ac.th

นายธนัชกฤช เหลืองลออ

กิจกรรมสโมสรนิสิต/กิจกรรมวิชาการ/กิจกรรมพัฒนาสังคม

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 308

นางสาวอรัญญา ภักดี

วินัยนิสิต/อุทธรณ์/คุณธรรม

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 309

นางสาววรรณกร อยู่เจริญ

อบรมผู้นำนิสิต/จิตอาสา

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 310

อีเมล์: wannakorn.y@chula.ac.th

นายวุฒินันท์ ศรีแถลง

กิจกรรมกีฬา

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 303

นางสาวขวัญชนก หมั่นเจริญ

กิจกรรมศิลปและวัฒนธรรม

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 305

นายวุฒิกร สุวรรณสิงห์

ฝ่ายพัฒนา

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 307

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต

นางนภาภัช เกิดโภคทรัพย์

ผู้อำนวยการฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 401

อีเมล์: napaporn.ki@chula.ac.th

นางสาวลัญฉกร วัชรชัญวรกร

ทุนการศึกษาภายนอก และทุนทำชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 02-218-7049 ต่อ 406

อีเมล์: lunchakorn.s@chula.ac.th

นายศรีล สุวรรณแสง

กยศ.

โทรศัพท์: 02-218-7077

นายนพรุจ ปุญรัตนสุนทร

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ แนะแนวและจัดหางาน

โทรศัพท์: 02-218-7049 ต่อ 405

อีเมล์: nopparuj.p@chula.ac.th

นายปณิธิ เลิศวศินกุล

กยศ.

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 403

นางสาวธัญสิริ อรุณพันธ์

ทุนอุดหนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย

โทรศัพท์: 02-218-7052 ต่อ 403 / 02-218-7077

อีเมล์: thansiri.a@chula.ac.th

นายณัฐชาต โชติขจรไทย

หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันอุบัติเหตุ ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร นักศึกษาวิชาทหาร จ้างนิสิตทำงานพิเศษ

โทรศัพท์: 02-218-7077

อีเมล์: nuttachad.c@chula.ac.th

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

นางสาวธารีวรรณ เทียมเมฆ

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-0541

นายรัตนกร รัตนชีวร

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-0543

นางสาวสุภาวี พันธุวงศ์

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-0540

นายนพสิทธิ์ สิริจรูญชัย

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-0540

นายเตโช ชัยวุฒิ

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

โทรศัพท์: 02-218-0542